Užívateľské nastavenia

Aktuálna kategória Farmácia

Budete presmerovaný na ďaľšiu

Prejdi na:
Odhlásiť
Nastavenia vyhľadávania
Typ obsahu Témy
Nedávno pridané Odborné články Video obsah Obsah pre pacientov Užitočné nástroje Upozornenia
Užívateľské nastavenia

Aktuálna kategória Farmácia

Budete presmerovaný na ďaľšiu

Prejdi na:
Medicína Veterina
Odhlásiť

Právne oznámenia

Túto webovú stránku vlastní a poskytuje:

KRKA Slovensko, s.r.o.
Turčianska 2
821 09 Bratislava 
Slovenská republika

Súčasné webové stránky sú navrhnuté tak, aby poskytovali všeobecné informácie o spoločnosti Krka, o jej výrobkoch a službách.

Podmienky používania

Ak si otvoríte alebo prehliadate ľubovoľnú stránku webového obsahu spoločnosti Krka, akceptujete všetky nižšie uvedené obmedzenia a podmienky používania. Ak nesúhlasíte so všetkými zmluvnými podmienkami, webovú stránku nepoužívajte. Odporúčame vám, aby ste občas navštívili naše webové stránky a prečítali si zmluvné podmienky a pravidlá ochrany osobných údajov, pretože sú právne záväzné.

Spoločnosť Krka spravuje, kontroluje a aktualizuje webovú stránku spoločnosti Krka Slovensko s.r.o. v meste Bratislava v Slovenskej republike.

Informácie a údaje dostupné na webových stránkach spoločnosti Krka slúžia len na informačné účely a nepredstavujú základ pre právne záväzné vzťahy alebo na vytvorenie takýchto vzťahov, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak (napr. uverejnenie oficiálnych ponúk, propagačných materiálov atď.).

Informácie o spoločnosti Krka, jej produktoch, službách a cenných papieroch uvedené na webových stránkach spoločnosti Krka sa nepovažujú za ponuku produktov, služieb alebo cenných papierov. Informácie o produktoch a/alebo účinných látkach prezentované na webových stránkach spoločnosti Krka predstavujú len všeobecné informácie o celkovom sortimente spoločnosti Krka. Upozorňujeme, že tieto informácie sa nesmú považovať za ponuku, ak to nie je výslovne uvedené inak.

Uvedenie výrobku a/alebo účinnej látky na webových stránkach spoločnosti Krka neznamená, že spoločnosť Krka skutočne uviedla uvedený produkt a/alebo účinnú látku na trh, alebo že ju ponúkla v krajine záujmu návštevníkovi webovej stránky alebo v krajine, v ktorej návštevník stránky na stránku vstúpil. Ak chcete zistiť, či spoločnosť Krka skutočne predáva a ponúka na predaj produkt alebo účinnú látku, o ktorú máte záujem, vo vašej krajine, obráťte sa na miestnu pobočku spoločnosti Krka.

Zrieknutie sa zodpovednosti

V snahe zabezpečiť presné informácie a aktuálne údaje na svojich stránkach spoločnosť Krka navrhla svoje webové stránky s náležitou starostlivosťou a má v úmysle v tom pokračovať. Spoločnosť Krka však nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť alebo úplnosť informácií. Spoločnosť Krka si tiež vyhradzuje právo kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom zmeniť obsah týchto webových stránok bez ohľadu na dôvod a bez predchádzajúceho upozornenia. Používatelia stránok používajú zverejnené údaje výhradne na vlastné riziko. Spoločnosť Krka a každá iná právnická alebo fyzická osoba, ktorá spolupracovala pri navrhovaní a výrobe súčasných webových stránok, sa výslovne vzdáva akéhokoľvek záväzku a zodpovednosti za akékoľvek škody, ktoré môžu vzniknúť alebo súvisieť s prístupom, použitím alebo neschopnosťou použiť informácie z týchto webových stránok, a/alebo za akékoľvek chyby alebo nedostatky v ich obsahu.

Informácie uvedené na internetovej stránke spoločnosti Krka sa v žiadnom prípade nezameriavajú na to, aby poskytovali odbornú lekársku pomoc alebo uvádzali pokyny na liečbu akejkoľvek choroby pomocou výrobkov spoločnosti Krka. Pred použitím produktu spoločnosti Krka sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Môže sa stať, že používateľ webových stránok spoločnosti Krka, odpovie zverejnením rôznych čiastočných informácií. Spoločnosť Krka sa v tejto súvislosti vzdáva akejkoľvek zodpovednosti. Upozorňujeme, že takéto informácie nie sú dôverné a nespadajú pod ochranu autorských práv. Spoločnosť Krka si vyhradzuje právo slobodne využívať akékoľvek takéto informácie, šíriť ich a zverejňovať ich akýmkoľvek iným stranám bez obmedzenia a používať ich bez uvedenia zdroja. Spoločnosť Krka si vyhradzuje právo používať aj (ale nielen) myšlienky, koncepty, vedomosti, skúsenosti a techniky, ktoré sú predmetom takýchto informácií alebo ktoré informácie môžu obsahovať. Spoločnosť Krka môže tieto informácie použiť podľa vlastného uváženia na akýkoľvek vybraný účel.

Odkazy na iné webové stránky

Súčasné webové stránky obsahujú aj informácie od tretích osôb a odkazy na webové stránky tretích osôb. Ak to považujeme za vhodné, môžeme ich vhodne označiť. Spoločnosť Krka nepozná obsah stránok tretích strán, a preto nezodpovedá za ich informácie.

Práva duševného vlastníctva

Všetky informácie a obrázky prezentované na webových stránkach spoločnosti Krka podliehajú ochrane autorských práv a iných práv duševného vlastníctva v zákonom povolenom rozsahu. Dokumenty uverejnené na týchto webových stránkach môžu byť reprodukované iba na nekomerčné a osobné účely a všetky vyššie uvedené oznámenia týkajúce sa ochrany autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva musia byť rešpektované. Informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach nesmú byť kopírované, zobrazované, stiahnuté, modifikované, reprodukované alebo iným spôsobom distribuované na komerčné účely bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Krka. Názvy značiek a ochranné známky, ktoré sa zobrazujú na týchto stránkach, sú registrované ochranné známky spoločnosti Krka, alebo má spoločnosť Krka právo ich používať.

Zásady ochrany osobných údajov

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 a ďalších platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov spoločnosť Krka starostlivo chráni informácie získané od používateľov svojich webových stránok ako aj ich osobné údaje. O tom ako zhromažďujeme, ukladáme, používame a šírime osobné údaje si môžete viac prečítať nižšie.

Aký druh osobných údajov zhromažďujeme na našej webovej stránke? 
Naše webové stránky môžete používať bez zadávania vašich osobných údajov. O zadanie vašich osobných údajov vás požiadame len ak si objednávate niektorý z našich produktov alebo služieb.

Osobné údaje zhromažďujeme len vtedy, keď nám ich odošlete, a to buď prihlásením sa na odber informačného bulletinu, sprístupnením obsahu na našej webovej stránke alebo keď sa zúčastníte na našich súťažiach. Vaše osobné údaje zhromažďujeme aj vtedy, keď vyplníte náš formulár správy o nežiaducich udalostiach, alebo keď si rezervujete jeden z našich hotelov, objednáte naše produkty alebo služby e-mailom, alebo keď nám pošlete otázku ohľadom vašej objednávky, resp. v podobných situáciách, keď sa rozhodnete poslať nám svoje osobné údaje.

Popri osobných údajoch, ktoré nám pošlete, zhromažďujeme informácie aj pomocou súborov cookie. Takéto informácie môžu zahŕňať webové stránky, z ktorých ste navštívili našu webovú stránku, webové stránky, ktoré navštívite z našej webovej stránky, a dĺžku vašej návštevy na našich webových stránkach. Posledné tri číslice vašej IP adresy okamžite anonymizujeme, čím účinne bránime vašej identifikácii na základe týchto údajov. Tieto informácie by sme mohli použiť na vašu identifikáciu, ale toto vôbec nerobíme.

Na aké účely spracovávame údaje, ktoré odovzdávate prostredníctvom našich webových stránok? 
Údaje, ktoré nám pošlete alebo ktoré zhromažďujeme pomocou súborov cookie, môžu byť spracované na nasledujúce účely: na štatistické účely a na identifikáciu demografických údajov a záujmov používateľov webových stránok, ale iba tak, aby ich nebolo možné identifikovať, pri diagnostike problémov s naším serverom a pri spravovaní našich webových stránok, pri poskytovaní produktov alebo služieb, ktoré ste si objednali prostredníctvom našich webových stránok, alebo na iné účely, o ktoré ste požiadali alebo s ktorými ste súhlasili, pokiaľ zákon neustanovuje inak.

Prenášame vaše osobné údaje do iných firiem?                                           

Navyše môžeme vaše osobné údaje sprístupňovať štátnym orgánom, regulačným úradom a orgánom činným v trestnom konaní, ak to je potrebné na vyššie uvedené účely, ak to ukladá zákon, alebo ak to je potrebné v záujme ochrany našich oprávnených záujmov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Kde ukladáme osobné údaje, ktoré odošlete prostredníctvom našich webových stránok? 
Vaše osobné údaje sú uložené na našich serveroch, ktoré spravujeme sami. Naši obchodní partneri, ktorí v niektorých prípadoch uchovávajú osobné údaje za nás, zabezpečujú úroveň ochrany, ktorá je prinajmenšom rovnaká ako ochrana, ktorú máme v spoločnosti Krka. Vaše osobné údaje nesmú byť v žiadnej forme prevedené tretím osobám, s výnimkou spoločnosti zodpovednej za webovú stránku spoločnosti Krka, alebo v prípade, že si to vyžadujú právne orgány.

Odborná verejnosť 
Niektoré časti tejto webovej stránky môžu obsahovať informácie, ktoré môžu byť v súlade s platnými právnymi predpismi prístupné len lekárom, lekárnikom a veterinárom. Preto musíme zhromažďovať kontaktné údaje a niektoré osobné údaje tých lekárov, lekárnikov a veterinárov, ktorí chcú získať prístup k odborným informáciám o liekoch. V tomto prípade sa osobné údaje používajú ako záruka, že obsah našich webových stránok je k dispozícii v súlade s právnymi predpismi o liekoch. Za správnosť týchto údajov zodpovedajú výlučne dotknuté osoby. Kontaktné údaje sa podľa potreby používajú na kontaktovanie dotknutých osôb. Osobné údaje a kontaktné údaje nepoužívame na žiadny iný účel, ani ich neprenášame tretím stranám.

Deti 
Webová stránka spoločnosti Krka je vo všeobecnosti určená dospelým. Ak spoločnosť Krka kedykoľvek pripraví akýkoľvek obsah webových stránok pre deti a ponúkne im svoje produkty alebo služby, urobí to v súlade s platnými právnymi predpismi a požiada o primeraný súhlas rodičov alebo o súhlas držiteľa rodičovských práv a povinností.

Súbory cookie

Cookie je malý súbor, ktorý sa uloží do vášho počítača pri prvej návšteve webovej stránky. Web, ktorý vydáva cookies, ho rozpozná, keď navštívite tento web znova. Účelom tejto technológie je zlepšiť fungovanie našej webovej stránky a vaše používateľské skúsenosti. Cookies sa nepovažujú za nebezpečné a sú vždy časovo obmedzené.

Používajú sa na rôzne účely: prihlásenie do systému, zobrazenie rôzneho obsahu na webových stránkach (napr. video), analýza návštev, podpora doplnkov sociálnych sietí, spustenie reklamy.

Údaje zhromaždené prostredníctvom cookies spracovávame výhradne na štatistické účely, získavame demografické údaje, zisťujeme, o čo majú návštevníci našich webových stránok záujem (ale iba tak, že bránime ich identifikácii), diagnostikujeme problémy s našim serverom, spravujeme naše webové stránky a poskytujeme informácie o našich produktoch.

Prosím vyberte, ktoré cookies môžu byť vo vašom zariadení povolené.

Kliknite na Prijať všetky cookies na prijatie všetkých cookies. Kliknite na Uložiť môj výber na uloženie vašich vybraných nastavení.

 

Striktne nevyhnutné cookies
Naša webová stránka používa tieto cookies pre správne fungovanie a základné funkcie. Umožňujú základné užívateľské skúsenosti.

Cookie

Účel

Čas vypršania

Spoločnosť

aspsession...

ID relácie

Relácia

Krka

cookieu... 

Vaše cookie nastavenia

1 rok

Krka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analytické cookies     
Tieto cookies zlepšujú užívateľské skúsenosti a poskytujú ďalšie funkcie, ktoré by inak neboli možné. Používajú sa na zaznamenávanie informácií o tom, ako návštevníci používajú našu webovú stránku, aby sme ju mohli vylepšovať.

 

Cookie

Účel

Čas vypršania

Spoločnosť

_ga

Používa sa na rozlišovanie používateľov.

2 roky

Google Analytics

_gat

Používa sa na obmedzenie rýchlosti požiadaviek.

1 minúta

Google Analytics

_gid

Používa sa na rozlišovanie používateľov.

1 deň

 

 

 

 

 

 

Reklamné cookies      
Tieto cookies sa používajú na prispôsobenie reklamy každému jednotlivému používateľovi.

Cookie

Účel

Čas vypršania

Spoločnosť

_ym_uid

 

2 roky

Yandex Metrica

uid

 

 

 

_ym_d

 

1 rok

Yandex Metrica

 

 

 

 

 

Sociálne cookies        
Sociálne siete vyžadujú cookies pre správne fungovanie doplnkov. To umožňuje zdieľanie obsahu a spojenie s priateľmi na sociálnych médiách.

Cookie

Účel

Čas vypršania

Spoločnosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vaše práva

Pokyny, ktoré vám pomôžu pri uplatňovaní svojich práv, sú uverejnené na stránke Práva dotknutých osôb. Môžete požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ktoré spracovávame, prípadne môžete požiadať o ich opravu, vymazanie alebo o obmedzenie ich spracovania.

Kliknutím na položku „Zrušiť odber“ v spodnej časti e-mailu sa môžete odhlásiť aj z odberu propagačných e-mailov.

 

Zmeny pravidiel ochrany osobných údajov publikované na webovej stránke spoločnosti Krka

Spoločnosť Krka si vyhradzuje právo zmeniť svoje pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré sú uverejnené na jej webovej stránke. Odporúčame vám pravidelne sa vracať na našu webovú stránku a prípadné zmeny si skontrolovať. V prípade zásadných zmien našich pravidiel ochrany osobných údajov uverejníme na našej webovej stránke oznámenie o takejto zmene.

Bezpečnosť

Spoločnosť Krka využíva technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov pred manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb a má certifikát podľa normy ISO 27001. Uvedomujeme si význam bezpečnosti, ktorý je štandardne integrovaný do všetkých našich systémov a pracovných procesov zahŕňajúcich systémy na evidenciu osobných údajov. Naša práca s archívnymi systémami zahŕňa najnovšie technologické riešenia a prístupy, ktoré zabezpečujú najvyššiu možnú ochranu pri ukladaní a spracovaní osobných údajov (šifrovanie, zásady prístupu k údajom, záznamy o prístupe k údajom atď.). Naša infraštruktúra zabezpečuje nepretržitú ochranu údajov pred všetkými hrozbami vrátane vírusov a iných typov škodlivého kódu. Používame systémy a postupy na detekciu hrozieb, ktoré nám pomáhajú lepšie chrániť naše služby a zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti.

Kontakty

Ak máte akékoľvek problémy ak otázky alebo, kontaktujte nás, prosím, na adrese info.sk@krka.biz.

Neustály vývoj internetu si vyžaduje príležitostné úpravy nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov. V prípade potreby si vyhradzujeme právo na zmeny.

Posledná aktualizácia bola vykonaná v aprili 2021.

© Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto