Užívateľské nastavenia

Aktuálna kategória Medicína

Budete presmerovaný na ďaľšiu

Prejdi na:
Odhlásiť
Nastavenia vyhľadávania
Typ obsahu Témy
Nedávno pridané Odborné články Video obsah Obsah pre pacientov Užitočné nástroje Upozornenia
Užívateľské nastavenia

Aktuálna kategória Medicína

Budete presmerovaný na ďaľšiu

Prejdi na:
Farmácia Veterina
Odhlásiť
Kardiológia

Účinnosť a bezpečnosť kombinácie telmisartan a telmisartan/amlodipín v jednej tablete pri liečbe esenciálnej hypertenzie u slovenských  pacientov liečených všeobecnými lekármi – štúdia TELMISTAR II

Cieľ

Artériová hypertenzia (AH) je hlavným globálnym faktorom, ktorý prispieva k predčasným úmrtiam a invalidizácii. Napriek viacerým osvedčeným, vysoko účinným a dobre tolerovaným stratégiám liečby životným štýlom a liekmi je miera kontroly krvného tlaku (TK) stále nízka. Prvým cieľom liečby AH je znížiť tlak na < 140/90 mmHg. Na základe aktuálne platných usmernení ESC/ESH pre klinickú prax v liečbe artériovej hypertenzie z roku 2018 je odporúčanou úvodnou farmakologickou liečbou u väčšiny pacientov duálna kombinácia blokátora RAS (inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACEi) alebo blokátor angiotenzínových receptorov (ARB)) s blokátorom kalciového kanála (BKK) alebo diuretikom. Cieľom tejto štúdie bolo sledovať účinnosť a bezpečnosť monoterapie telmisartanom a kombinácie telmisartanu a amlodipínu v jednej tablete (SPC) u pacientov s nekontrolovanou artériovou hypertenziou liečených všeobecnými lekármi (GP).S cieľom zistiť, či všeobecní lekári riešia podobných pacientov ako špecialisti a či sú telmisartan a SPC telmisartanu a amlodipínu vhodnou voľbou liečby aj na úrovni primárnej starostlivosti, boli výsledky porovnané s výsledkami predchádzajúcej štúdie Telmistar I, v ktorej pacientov liečili špecialisti na AH (kardiológovia a internisti).

Metódy

Táto prospektívna, observačná štúdia zahŕňala 655 pacientov s nekontrolovanou hypertenziou, ktorí už boli predtým liečení 53 všeobecnými lekármi. Pacienti zaradení do tejto štúdie boli liečení buď telmisartanom (skupina T), alebo SPC telmisartanu a amlodipínu (skupina T/A) v súlade s bežnou klinickou praxou a na základe rozhodnutia skúšajúceho a boli sledovaní počas 6 mesiacov.

Výsledky

V oboch skupinách, T aj T/A, sa zaznamenalo podobné zníženie tlaku, pričom prvý cieľ liečby ‒ TK < 140/90 mmHg na konci sledovaného obdobia ‒ dosiahlo približne 70 % pacientov v oboch skupinách. Zníženie tlaku a dosiahnutie prvého liečebného cieľa bolo podobné v rôznych podskupinách pacientov (fajčenie, dyslipidémia, obezita, diabetes mellitus, chronické ochorenie obličiek). Pacienti aj všeobecní lekári boli s oboma možnosťami liečby veľmi spokojní. Obe liečby boli dobre tolerované.

Záver

Telmisartan a SPC telmisartanu a amlodipínu sú účinnou a bezpečnou voľbou liečby pacientov s nekontrolovanou hypertenziou s veľmi vysokou mierou spokojnosti pacientov a lekárov. Vzhľadom na to, že špecialisti na hypertenziu a všeobecní lekári sa zaoberajú podobnými pacientmi a že dosahujú porovnateľnú účinnosť a bezpečnosť, telmisartan a SPC telmisartanu a amlodipínu predstavujú terapiu voľby na liečbu artériovej hypertenzie aj na úrovni primárnej starostlivosti.

Plná verzia článku

Stiahnúť