Užívateľské nastavenia

Aktuálna kategória Farmácia

Budete presmerovaný na ďaľšiu

Prejdi na:
Odhlásiť
Nastavenia vyhľadávania
Typ obsahu Témy
Nedávno pridané Odborné články Video obsah Obsah pre pacientov Užitočné nástroje Upozornenia
Užívateľské nastavenia

Aktuálna kategória Farmácia

Budete presmerovaný na ďaľšiu

Prejdi na:
Medicína Veterina
Odhlásiť
Kardiológia

Dosiahnutie cieľových hodnôt LDL cholesterolu efektívnejšou dávkou atorvastatínu 30mg v praxi všeobecného lekára

Úvod

Hypercholesterolémia patrí medzi najdôležitejšie rizikové faktory pre kardiovaskulárne ochorenia. Jej diagnostika a liečba patrí do rúk všeobecných lekárov, ako aj špecialistov. Napriek existencii účinnej a bezpečnej liečby statínmi mnoho pacientov na Slovensku nedosahuje cieľové hodnoty LDL cholesterolu (LDL-C). Cieľom tejto práce bolo identifikovať pacientov liečených na hypercholesterolémiu všeobecnými lekármi, ktorí nedosahovali cieľové hodnoty na liečbe atorvastatínom (ATST) 20mg a pokúsiť sa dosiahnuť pokles LDLC úpravou dávky ATST na 30mg.

Metodika

Projekt prebiehal formou prospektívnej nerandomizovanej open-label štúdie v trvaní 3 mesiacov. Zaradených bolo spolu 237 pacientov (117 mužov a 120 žien vo veku 20-83 rokov), ktorí nedosahovali cieľové hodnoty LDL-C pri liečbe ATST 20mg. Pacientom bola zvýšená dávka ATST na 30mg a pacienti boli edukovaní o nutnosti dodržiavania nefarmakologickej i farmakologickej hypolipidemickej liečby. Po 3 mesiacoch bola zrealizovaná kontrola hladiny lipidov. Projekt bol podporený výskumným grantom firmy KRKA.

Výsledky

Pred úpravou liečby bola priemerná hodnota celkového cholesterolu (TOT-C) 6,94 ± 1,20 mmol/l, LDL-C 4,34 ± 1,14 mmol/l, nonHDL cholesterolu (nonHDL-C) 5,59 ± 1,28 mmol/l, HDL cholesterolu (HDL-C) 1,34 ± 0,40 mmol/l. Cieľové hodnoty pred úpravou liečby pre TOT-C dosahovalo 2,5% pacientov, pre LDL-C 9,3% pacientov, pre nonHDL-C 5,6% a HDLC 46,3% pacientov. Po 3 mesiacoch po úprave liečby došlo k štatisticky významnému zlepšeniu hodnôt lipidov: pokles TOT-C o 1,58 ± 1,01 mmol/l, LDL-C o 1,16 ± 0,88 mmol/l, nonHDL-C o 1,68 ± 1,07 mmol/l a vzostup HDL-C o 0,10 ± 0,34 mmol/l (všetko p<0,001). Tým došlo k štatisticky významnému zvýšeniu podielu pacientov, ktorí dosahovali cieľové hodnoty pre jednotlivé lipidové parametre: pre TOT-C o 33,1% pacientov, pre LDL-C o 32,8% pacientov, pre nonHDL-C o 38,7% a pre HDLC o 38,7% pacientov (všetko p<0,001).

Záver

V súbore pacientov napriek bežne používanej terapii ATST 20mg vyše 90% pacientov nedosahovalo cieľové hodnoty TOT-C, LDL-C a nonHDL-C. Po úprave liečby z ATST 20 mg na ATST 30 mg a edukácii 42,1 % pacientov dosiahlo cieľové hodnoty LDL-C. Napriek tomu 57,9% pacientov v súbore nedosiahlo cieľové hodnoty LDL-C; u týchto pacientov je nutná ďalšia úprava liečby v spolupráci všeobecného lekára a špecialistu (internistu, kardiológa, diabetológa).

Plná verzia článku